تولیدات شاخص

مجموعه طنز «دست انداز»

تهیه کننده: حسین مددی
کارگردان: ریحانه سعیدیان
مجری: علی زکریایی
زمان پخش: روزهای زوج ساعت 16
مدت: 25 دقیقه
موضوعات: اجتماعی، فرهنگی، انتقادی، سیاسی، ورزشی و…
* پخش این برنامه به پایان رسیده است.

دســت انــداز برنامــه ای طنــز اســت کــه بــا رویکــردی اجتماعی-انتقــادی بــه بررســی مســائل روز جامعــه مــی پـردازد.
هـر قسـمت ایـن برنامـه بـه بررسـی یـک موضـوع مثــل )قــدرت خریــد، اشــتغال، فضــای مجــازی، محیــط زیســت، دانشــجو و …( مــی پــردازد.
ایـن برنامـه ترکیبـی کـه در خانـه تولیـدات جوان سـازمان صــدا و ســیما تهیــه و تولیــد شــده در ۲۶ قســمت ۲۵ دقیقـه ای روی آنتـن شـبکه سـه رفـت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *