تولیدات شاخص

مجله فرهنگی- هنری کیوسک (جشنواره اسکار)

تهیه کننده: محمدامین نوروزی
کارگردان: رحیم صادقپور
سردبیر: امیر ابیلی
مجری: احسان عبدی پور
زمان پخش: شنبه ها ساعت 30:22
مدت: 90 دقیقه
موضوعات: وضعیت شناسی کتاب، مسائل مربوط به هنرهای مختلف از جمله تئاتر، سینما و هنرهای تجسمی، مافیای فروش در سینما و…
* پخش این برنامه به پایان رسیده است.

برنامــه »کیوســک« یــک مجلــه فرهنگــی و هنــری اسـت کـه بـه صـورت تحلیلـی سـینما، ادبیـات، تئاتـر و موســیقی و اتفاقــات روز ایــن حــوزه هــا را بررســی مـی کنـد.
ایـن مجلـه فرهنگـی هنـری کـه بـه صـورت تولیـدی روی آنتــن شــبکه ســه مــی رود و صرفــا ســینمایی نیســت امــا موضوعــات ســینمایی چــون عــام تــر اســت در برنامــه غالــب اســت.
ایــن برنامــه در هــر هفتـه بخـش هـای مختلفـی دارد و پرونـده هایـی در موضوعــات تئاتــر، ســینما، ادبیــات یــا موســیقی بــاز مــی شــود.
ایـن مجلـه در بـازه زمانـی ۶۰ دقیقـه شـنبه شـب هـا حـدود سـاعت ۳۰:۲۲ روی آنتـن شـبکه سـه مـی رود و هـر بـار دو بخـش اصلـی مثـل سـینما و ادبیـات دارد کــه مجــری ثابــت همــه بخــش هــا احســان عبــدی پـور از کارگردانـان همسـو بـا جبهـه فرهنگـی انقلاب اسـت و هـر بخـش مهمانانـی نیـز دارد.
سـردبیر برنامـه امیـر ابیلـی از ژورنالیسـت هـای خوب و باسـابقه اسـت و همچنیـن برنامـه یـک تیـم تحریریه دارد کــه مجموعــه ای از خبرنــگاران و نویســندگان حـوزه هـای مختلـف هنـری در آن حضـور دارنـد.

* آخریـن قسـمت از ایـن برنامـه در بهمـن ماه ســال 1397 روی آنتــن رفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *