تولیدات شاخص

روی آنتن شبکه سه؛ چیز خاصی نیست!

چیز خاصی نیست
تهیه کننده: محمدرضا صباحی
کارگردان هنری: امیرحسین دربهانی
کارگردان تلویزیونی: زهره جهان
بازیگران: علی ساعدی، شهاب مهربان و هادی فکر
زمان پخش: روزهای فرد ساعت 00:12
مدت: 20 دقیقه
موضوعات: مرور اخبار و رسانه های روز کشور، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و…
* پخش این برنامه به پایان رسیده است.

چیـز خاصـی نیسـت« در 34 قسـمت توسـط خانـه تولیــدات جــوان شــبکه ســه ســیما تولیــد و در روزهـای فـرد از شـبکه سـه سـیما پخـش شـد.
این برنامـه تلاش داشـت چـه از لحـاظ سـاختار و چه از لحـاظ محتـوا سـویه هـای مختلفـی از نقـاط ضعف حاضـر در اجتمـاع و البتـه دسـتگاه هـای دولتـی را تیزبینانـه ببینـد و بـه چالـش بکشـد.
این برنامه به دلیل ساختار ساده ی خود مخاطب را ساده تر جذب می کند.
چـرا کـه شـخصیت اصلـی برنامــه ایــن وضعیــت را بــه وجــود مــی آورد کــه نماینــده مــردم اســت. یــا نمــودی بــارز از آن چــه امـروز تصویـر مـردم در آن خلاصه مـی شـود.
دکـه داری کـه هـم ولـع خبرخوانـدن دارد و هـم در اعلام ایـن اخبـار بـه دیگـران پـر تلاش اسـت و از سـویی همزمــان هــر آن چــه را کــه بــه بــاد انتقــاد مــی گیـرد، بـه نوعـی خـودش آن را مرتکـب مـی شـود.
اگـر چه از لحـاظ سـاختاری این مواجهـه اینتراکتیو بازیگـر اصلـی بـا دیگـران موجـب مـی شـود برنامـه از ریتــم یکنواخــت خــارج شــده و ظرفیــت هــای دراماتیـک پیـدا کنـد امـا نکتـه مهمـی کـه در ایـن ارتبـاط میـان بازیگـر اصلـی و دیگـران وجـود دارد سـیمایی رسـا از اخلاق امـروز مـردم را بـه تصویـرمـی کشـد.
اعتبــار دادن بــه مطبوعــات نیــز بــه عنــوان یــک تریبــون رســمی یکــی از نــکات قابــل توجــه ایــن برنامـه اسـت کـه نمـی تـوان از آن چشـم پوشـید.
نکتـه مهـم تـر ایـن اسـت کـه برنامـه بـرای جـذب مخاطــب بــه ســراغ چهــره خــاص یــا بــه قولــی سـلبریتی هــا نرفتــه اسـت. ایــن انتخــاب موجــب آن شــده کــه خلاف عقیــده دیگــران ارتبــاط بــا
شـخصیت برنامـه بـه دلیـل شـناخته نشـده بـودن او عمیــق تــر شــود و بداهــه پــردازی نیــز در ایــن مســیر کمــک بســیاری بــه او کــرده اســت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.