تولیدات شاخص

بدون توقف، رفع دغدغه و سوالات جوانان

تهیه کننده: رضا غلامحسین نژاد
کارگردان: رحیم صادقپور
سردبیر: ابراهیم جاللیان
مجری: مهدی خانعلیزاده
زمان پخش: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت ۳۰:۱۹
مدت: 35 دقیقه
موضوعات: شبهات و معضلات اجتماعی و
سیاسی، حجاب اجباری، مبانی والیت فقیه،
فتنه 88 ،شورای نگهبان، قوه قضائیه و..

بـدون توقـف بـر پایـه پاسـخ بـه سـواالت و شـبهات جوانـان و مـردم نسـبت بـه مسـایل روز و مبانـی انقلاب اسلامی طراحـی شـده اسـت.
ایـن برنامـه بـا حضـور یک کارشـناس ثابـت، مجـری و تعـدادی از مخاطبـان کـه همگـی از دانشـجویان و علاقمنـدان حـوزه های مختلـف اعـم از سیاسـی، اقتصـادی و اعتقـادی اجـرا شـده است.
ایــن برنامــه بــه یــادآوری مبانــی انقــلاب اســلامی بــرای نســل جدیـد و گذشـته مـی پـردازد و بـه شـبهات و سوالات جوانـان درخصـوص انقلاب اسلامی پاسـخ مـی دهـد.
اســتقبال از ایــن برنامــه بــه طــوری بــوده اســت کــه تاکنــون 5 فصـل از برنامـه تولیـد و مـورد اسـتقبال مخاطبـان قـرار گرفتـه اســت.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.