تولیدات شاخص

مدیر مسئول، بدون تعارف با مسئولان

مدیر مسئول
تهیه کننده: سیدمحمدعلی صدری نیا
کارگردان: سیدمحمدعلی صدری نیا
مجری: محمد دلاوری
زمان پخش: جمعه ها ساعت 20
از شبکه پنج سیما
مدت: 45 دقیقه
موضوعات: اجتماعی، سیاسی، مردمی، معیشت و…

ایــن برنامــه بــه بررســی مســائل روز کشــور از دیــدگاه مسئولین مربوطـه هـر بخـش می پـردازد. محمـد دلاوری، مجـری ایـن برنامـه اسـت کـه در هـر قسـمت سـراغ یکـی از مسئولین از جریان هــا و دســتگاه های مختلــف رفتــه و تلاش می کنــد، پــای آنــان را بــه چالشهــای جدیــد و اتفاقـات اجتماعـی روز بـاز کنـد و بـا آنـان در حـوزه کاری وعملکردیشــان بحــث و تبــادل نظــر کنــد.
غیـر از بخـش اصلـی برنامـه کـه حضـور میدانـی میهمـان برنامــه در یکــی از اتفاقــات اجتماعــی اقتصــادی فرهنگــی کشـور هسـت، برنامـه دارای دو آیتـم مردمـی هسـت کـه موضـوع برنامـه را از دیـدگاه مـردم دنبـال مـی کند. فضــای تعاملــی برنامــه فضایــی غیــر رســمی و صمیمــی هسـت کـه در ایـن فضـا هـم بسـیاری از سوالات شـخصی مطـرح مـی شـود، علاوه بـر ایـن نیـز بـا نقدهـای چالشـی همـراه اسـت.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.