تولیدات شاخص

شب‌آفتابی، گامی در مسیر خوداشتغالی (2)

تهیه کننده: محمدجواد طالبی
کارگردان: دکتر زهرا محمودی
سردبیر: محمدجواد طالبی
مجری: شاهین جمشیدی
زمان پخش: یکشنبه ها ساعت ۳۰:00 بامداد
مدت: 90 دقیقه
موضوعات: کارآفرینی، اشتغال، اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و…

ارتقــاء ســطح دانــش و آگاهــی مخاطبــان ضمــن بالابــردن روحیــه خودبــاوری در کار و جــدا شــدن از وام هــای بانکــی و اتــکا بــه دولــت و نیــل مخاطبــان بــه سـمت کارآفرینـی و خوداشـتغالی و توانمنـدی اقتصـادی بـا توجـه بـه شـرایط جغرافیایـی منطقـه، میـزان سـواد و تحصیلات، تجربـه هـای شـخصی. ایـن برنامـه در لایه هـای زیریـن سـعی دارد بـاور غلـط از شکسـت در فعالیت هــای اقتصــادی را بانشــان دادن نمونــه هــای داخلــی و خارجـی تصحیـح نمایـد. و تاثیـر »پشـت کار و تلاش در کار« را بیـش از پیـش بـرای مخاطبـان پـر رنـگ نمایـد.

کارآفرینــی در ایــران بــا توجــه بــه مشکلات عدیده  اقتصـادی دولـت در ایـن حـوزه و تحریـم هـا نیـاز بـه عــزم جــدی رســانه و همــه دســتگاههای مســئول در کشــور دارد، رســانه در فضایــی تعاملــی بایــد بتوانــد ضمــن عمــل بــه تکلیــف خــود در قبــال فرمایــش حضـرت امـام خمینـی مبنـی بـر دانشـگاه بـودن صـدا و سـیما، بـه ارتقـا تـوان مخاطبـان، بایـد ایـن پیـام را منتقـل نمایـد کـه توقـع ایجـاد اشـتغال از سـوی دولـت عملــی اســت نکوهــش شــده و یکــی از عوامــل عــدم موفقیــت در ســال هــای اخیــر بــوده اســت. این برنامـه در یـک جملـه مشـاوره اقتصـادی بـا حضـور کارشناسـان ایـن حـوزه اسـت . مجموعـه همایـش هـای ایـن برنامـه بخشـی جنبـی بـه حسـاب مـی آیـد کـه طـی آن مخاطبـان کارشناسـان و اســاتید بــه صــورت حضــوری ارتبــاط مــی گیرنــد و مشـاوره رایـگان انجـام مـی پذیـرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *